Αρχική » Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη

Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη

από Άκης Χουζούρης

NextGenerationEU. Μία μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Για να συμβάλουν στην αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση και θα θέσει τα θεμέλια για μια σύγχρονη και πιο βιώσιμη Ευρώπη.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, σε συνδυασμό με το NextGenerationEU, ένα προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για την τόνωση της ανάκαμψης, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η δέσμη συνολικού ύψους 1,8 τρισ. ευρώ θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19, μιας Ευρώπης πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής.

Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα ενισχύσει τους μηχανισμούς ευελιξίας ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά του να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες ανάγκες. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό κατάλληλο όχι μόνο για τη σημερινή πραγματικότητα αλλά και για τις αβεβαιότητες του αύριο.

Το τελευταίο βήμα για την έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ επιτεύχθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

ο NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ που θα συμβάλει στην αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρώπη μετά την πανδημία του κορονοϊού θα είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική, και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις.
 • Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: είναι ο πυρήνας του μέσου NextGenerationEU, με 672,5 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι χώρες της ΕΕ. Σκοπός είναι να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά κεφάλαια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU): Το μέσο NextGenerationEU περιλαμβάνει επίσης 47,5 δισ. ευρώ για το REACT-EU. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που συνεχίζει και επεκτείνει την απόκριση στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού +. Θα συμβάλει στην επίτευξη μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. Τα κεφάλαια θα διατίθενται
  – στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  – στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
  – στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
  Τα πρόσθετα αυτά κονδύλια θα χορηγηθούν την περίοδο 2021-2022 από το μέσο NextGenerationEU, καθώς και το 2020 μέσω μιας στοχευμένης αναθεώρησης του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.
 • Το μέσο NextGenerationEU θα προβλέπει επίσης τη συνεισφορά πρόσθετων κονδυλίων σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή ταμεία, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το InvestEU, η αγροτική ανάπτυξη και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τις συνήθεις πηγές εσόδων του ενωσιακού προϋπολογισμού: τελωνειακοί δασμοί και συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ). Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021, μια νέα εθνική συνεισφορά με βάση τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών θα εισαχθεί ως πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη, η ΕΕ θα δανείζεται από τις αγορές με ευνοϊκότερο κόστος απ’ ό,τι πολλά κράτη μέλη και θα ανακατανέμει τα ποσά. Προκειμένου να ξεκινήσει η Επιτροπή να δανείζεται, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικυρώσουν τη νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους σύμφωνα με τις συνταγματικές τους απαιτήσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει να δεσμεύει τα κονδύλια στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ), αφού πρώτα εγκριθούν οι σχετικοί τομεακοί κανόνες καθώς και ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2021 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Προκειμένου η Επιτροπή να ξεκινήσει το δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, καθιστώντας έτσι το μέσο λειτουργικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει πρώτα να επικυρώσουν τη νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις συνταγματικές τους απαιτήσεις.

Η Επιτροπή βασίζεται στη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ.

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el

ΣΥΝΤΑΞΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00