Αρχική » ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

από Άκης Χουζούρης

Ο Δήμαρχος ΠΗΝΕΙΟΥ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμού #98.902.40 # € (με Φ.Π.Α. 24%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Ταχ. Δ/νση: Σισίνη και Χαλκιοπούλου
  Ταχ. Κωδ.: 27300 Γαστούνη
  Τηλ. : 2623360777, Ε-mail: traganod@otenet.gr
  Ιστότοπος: www.dimos-pineiou.gr
  EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL639 (ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ)
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
  διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-pineiou.gr
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο
  Πηνειού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
  δαπάνες και φροντίδα τους.
 3. Κωδικός CPV: 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών».
 4. Κωδικός NUTS τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:
  EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL639 (ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ)
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
  Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πηνειού έτους 2021.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
 7. Χρόνος παράδοσης υλικών – Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
  τέσσερις (4) μήνες.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη.
 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα-ομάδες: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
  οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
  πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
  διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
  Ν.4412/2016, με αρχή την ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής
  προσφορών την Δευτέρα 10/05/2021 και η ώρα λήξης 10 πμ
 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες απ΄ την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 14. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :
  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
  ΑΔΑ: 94ΞΝΩΞΑ-2ΨΘ
  Ministry of Digital
  Governance,
  Hellenic Republic
  Digitally signed by Ministry
  of Digital Governance,
  Hellenic Republic
  Date: 2021.04.23 12:07:03
  EEST
  Reason:
  Location: Athens 21PROC008520713 2021-04-23
  Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
  Τηλέφωνο : +30 2132141216
  Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
  Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου
  ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ
  64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 15. Δημοσιεύσεις: : Η παρούσα να σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις τοπικές
  εφημερίδες: ΠΑΤΡΙΣ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
  Ο Δήμαρχος
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00