Αρχική » Εθνική Τράπεζα: Ξεκινάει σήμερα το νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης – Αποζημιώσεις έως 300.000 ευρώ – Όλοι οι όροι

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινάει σήμερα το νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης – Αποζημιώσεις έως 300.000 ευρώ – Όλοι οι όροι

από Άκης Χουζούρης

Αρχίζει σήμερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε άμεση αποχώρηση, οπότε η αποζημίωση θα καταβληθεί στα τέλη Δεκεμβρίου είτε μακροχρόνια άδεια με αποδοχές.

Προβλέπονται επτά προσαυξήσεις ανάλογα με την ηλικία, τα έτη απασχόλησης, τον αριθμό των παιδιών κ.ά, όπως επίσης, τέσσερις εναλλακτικές για τις μακροχρόνιες άδειες. Ως ανώτατο όριο, πάλι, τα 180.000 ευρώ, και αφορά σε υπαλλήλους άνω των 40 ετών, με τουλάχιστον 7ετή εργασία στον όμιλο.

Επίσης, σε περίπτωση που εργαζόμενος έχει ανεξόφλητο δάνειο της ΕΤΕ (στεγαστικό, καταναλωτικό, κάρτες), οι όροι δεν μεταβάλλονται μετά την αποχώρηση. Ακόμη προβλέπονται λοιπές παροχές, ασφαλιστικές καλύψεις και προγράμματα εκπαίδευσης.

Οι όροι και οι εναλλακτικές

Αναλυτικά οι όροι, οι εναλλακτικές και οι λεπτομέρειες ανά περίπτωση είναι οι εξής:
Διάρκεια προγράμματος: Δευτέρα 29/11/2021 – Τετάρτη 15/12/2021

Προϋποθέσεις:

α) Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στο προσωπικό του Δικτύου Καταστημάτων (εξαιρουμένου του Ναυτιλιακού Καταστήματος) και των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) της Τράπεζας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει σ’ αυτή υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους και μερικής απασχόλησης), καθώς και τους έμμισθους μη τακτικούς δικηγόρους που στηρίζουν νομικά Καταστήματα του Δικτύου.

β) Έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας

γ) Έχουν 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα.

Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στα έτη υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται τα έτη υπηρεσίας σε απορροφηθείσες από την Τράπεζα εταιρείες και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εσωτερικού βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, υπό τον όρο ότι οι εργαζόμενοι για τα έτη αυτά δεν έχουν λάβει ή δεν διεκδικούν δικαστικά οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω λύσης της σχέσης εργασίας από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές Εταιρείες.

Ποιοι εξαιρούνται:

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητά όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι 5 επιλογές του προγράμματος

Επιλογή 1: Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης εργασίας με καταβολή αποζημίωσης.

Ως ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης ημέρας και ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/αποχώρησης από την Τράπεζα ορίζεται η 28/12/2021 και ο εργαζόμενος θα εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

Ι. Βασική αποζημίωση

ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων

Δίνονται 7.000 ευρώ προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο του εκάστοτε συμμετέχοντα (ως τέτοιο νοείται αυτό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Τράπεζα χορηγεί το επίδομα τέκνων).

III. Ειδική προσαύξηση

Δίνεται προσαύξηση 30% επί της βασικής αποζημίωσης για το Προσωπικό το οποίο εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες (σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί μια φορά):

 1. Προσωπικό το οποίο την 30/06/2021 υπηρετεί σε μονάδα του Δικτύου Καταστημάτων, οι εργασίες της οποίας έχουν διακοπεί μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2021 ή έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν μέχρι την 31/01/2022
 2. Προσωπικό το οποίο την 31/10/2021 τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου (εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας)

ΙV. Προσαύξηση ετών υπηρεσίας

Δίνεται προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης για το υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου καθώς και στους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία.

 1. Προσαύξηση ηλικίας

Δίνεται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:

VΙ. Προσαύξηση για διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για προαιρετική συνέχιση ασφάλισης για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος

Για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται ποσό επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Το τελικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις, ήτοι άθροισμα Ι έως VI), το οποίο συνιστά αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με την Τράπεζα, δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €150.000.

VII. Προσαύξηση θέσης/ρόλου

Αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό που την 31/10/2021 εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • έχει τοποθετηθεί οριστικά στη θέση του Teller ή του Chief Teller
 • ανήκει στο δυναμικό των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου)
 • απασχολείται στο Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδομένων (Data Remediation Project)
 • είναι στέλεχος που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης και δεν του έχουν ανατεθεί εποπτικά καθήκοντα

Θα δοθεί προσαύξηση (σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί μια φορά) στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω, ως εξής:

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα της προσαύξησης θέσης / ρόλου και του τελικού μικτού ποσού αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ.

Η αποζημίωση που θα καταβληθεί περιλαμβάνει κάθε αποζημίωση που τυχόν οφείλεται στον υπάλληλο λόγω λύσης της σχέσης εργασίας του όπως προβλέπεται από το Νόμο, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας του (συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων που προβλέπονται από Εγκρίσεις ή Αποφάσεις της Διοίκησης).

Οι συμμετέχοντες στην Επιλογή 1 δεσμεύονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη λύση της εργασιακής τους σχέσης με την Τράπεζα να μην παρέχουν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Τράπεζας, οι ίδιοι ή μέσω τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, τις υπηρεσίες τους με οποιασδήποτε μορφής σχέση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές με αυτές της Τράπεζας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου της.

Σε περίπτωση μη τήρησης, εκ μέρους τους, της ανωτέρω υποχρέωσής τους, εκείνοι θα υποχρεούνται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.

Επιλογή 2: Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο από 29/12/2021 διετή άδεια με πλήρεις αποδοχές, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 28/12/2023.

Επιλογή 3: Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο από 29/12/2021 τριετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 28/12/2024.

Επιλογή 4: Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο από 29/12/2021 τετραετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 28/12/2025.

Επιλογή 5: Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο, από 29/12/2021, πενταετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 50% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 29/12/2026.

Επιπλέον για τις επιλογές 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) ισχύουν τα κάτωθι:

 • Κατά τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013, και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων).
  Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου όπως θα διαμορφωθούν το μήνα έναρξης της άδειας (και προσαυξημένες με βάση την Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2019-2022 και την Κλαδική ΣΣΕ 2019-2021) βάσει της Επιλογής 2.
 • Το συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών των επιλογών 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 300.000 ευρώ.
 • Στις περιπτώσεις που το προαναφερόμενο άθροισμα υπερβαίνει το μικτό ποσό των 300.000 ευρώ, το ύψος της αποζημίωσης θα μειώνεται μέχρι το ύψος του συνόλου των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.
 • Ως μηνιαίος μισθός για τις αποδοχές που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας ορίζονται οι μικτές τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μήνα έναρξης της άδειας.
  Οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων θα παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας σταθερές, ανεξαρτήτως μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης ή του ύψους των νόμιμων αποδοχών του Προσωπικού της Τράπεζας, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2019-2022 και την Κλαδική ΣΣΕ 2019-2021.

Επισημαίνεται ότι παροχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών της Τράπεζας (ενδεικτικά: κουπόνια σίτισης, έξοδα κίνησης, έξοδα γραφείου κλπ.) θα διακοπούν.

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας 2, 3, 4 ή 5 ετών θα καταβάλλονται οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς.

Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα και εκείνη με τη σειρά της απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που συνδέονται άρρηκτα με την παροχή εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και ιδίως με την υποχρέωση χορήγησης πάσης φύσεως αδειών.

Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της άδειας να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη ή να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας.

Κατ΄ εξαίρεση, δεν επιτρέπεται στον εργαζόμενο να παρέχει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Τράπεζας, ο ίδιος ή μέσω τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, τις υπηρεσίες του με οποιασδήποτε μορφής σχέση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές με αυτές της Τράπεζας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου της.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργαζομένου της ανωτέρω υποχρέωσής του, εκείνος, θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.

Οι υπάλληλοι που ανήκουν στο υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικό θα τεθούν με την έναρξη της άδειας εκτός αυτού, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 23 (οφειλόμενη εχεμύθεια) και 25 παρ. 1 (ανάμειξη σε δοσοληψίες με πελάτες) του Κανονισμού Εργασίας, οι οποίες εξακολουθούν να τους δεσμεύουν.

Άλλες παροχές του προγράμματος

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:

Για όσους εκ των συμμετεχόντων εργαζόμενων δεν θα συνταξιοδοτηθούν, η Τράπεζα θα καλύψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) των ιδίων καθώς και των έμμεσα ασφαλισμένων/προστατευόμενων από εκείνους μελών της οικογένειάς τους, ανάλογα με την επιλογή τους, ως ακολούθως:

Άμεση αποχώρηση (Επιλογή 1)

 1. Για όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ, θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

Α. Συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) έτη ή

Β. Παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

 1. Για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ, παροχή ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 2)

Επιλογή μεταξύ:

 1. Συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τρία (3) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή

2. Παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκατρία (13) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 3)

Επιλογή μεταξύ:

 1. Συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δύο (2) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή

2. Παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δώδεκα (12) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 4)

Επιλογή μεταξύ:

 1. Συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι ένα (1) έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή

2. Παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι έντεκα (11) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας (επιλογή 5)

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δέκα (10) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Για όσους εκ των συμμετεχόντων έχουν λάβει και δεν έχουν ήδη εξοφλήσει στεγαστικό και  καταναλωτικό δάνειο με όρους που ισχύουν για τους υπαλλήλους της ΕΤΕ και δεν συνταξιοδοτούνται, οι όροι παραμένουν αμετάβλητοι από τη συμφωνημένη λύση της σύμβασης εργασίας ή την έναρξη της μακροχρόνιας άδειας (κατά περίπτωση) μέχρι τη λύση της δανειακής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι και θα παραμείνει και στο μέλλον ενήμερο.

Ειδικά για τις περιπτώσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (εξαιρουμένων των ατομικών δανείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου) στα οποία η λύση εργασιακής σχέσης επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της δανειακής σύμβασης, η τελευταία δεν λύεται αλλά παρατείνεται μέχρι την προκαθορισμένη λύση της δανειακής σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι όροι των πιστωτικών καρτών που έχουν ήδη χορηγηθεί θα παραμείνουν αμετάβλητοι μετά από τη συμφωνημένη λύση της σύμβασης εργασίας ή την έναρξη της μακροχρόνιας άδειας (κατά περίπτωση) υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερες.

Τυχόν μεταβολή των όρων των παραπάνω προϊόντων δυνάμει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή συλλογικών συμφωνιών οι οποίες θα ισχύουν για το σύνολο του εν ενεργεία Προσωπικού, θα επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή και στους όρους των προϊόντων των συμμετεχόντων.

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν ως επιπλέον παροχή Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης από εξειδικευμένη εταιρεία.

Ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα να λάβει, ανάλογα με τις ανάγκες του, συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με:

 • τις επαγγελματικές του ικανότητες/δεξιότητες και τον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας του επαγγελματικού του προφίλ,
 • την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση των μέσων επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης,
 • την ηλικία του,
 • την προετοιμασία επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του ιδίου ή της οικογένειας του,
 • την κατάρτιση ενός πλάνου για την εφεξής διαχείριση των οικονομικών του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη των υπηρεσιών είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος του συμμετέχοντα με την αποχώρηση του από την Τράπεζα, αποστέλλοντας e-mail για τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ethelousia@nbg.gr με το ονοματεπώνυμό τους, το προσωπικό τους e-mail και το κινητό τους τηλέφωνο.

Λοιποί όροι του προγράμματος

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτηση του υπαλλήλου για αποχώρηση υπό τους άνω αναφερόμενους όρους, ιδίως σε περίπτωση που:

 • συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, στους οποίους περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η παραβίαση εκ μέρους του υπαλλήλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασής του για λόγο που αφορά στο πρόσωπό του,
 • βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την Τράπεζα, από το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να επηρεαστεί το ύψος των καταβληθησόμενων οικονομικών παροχών.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δεν δύνανται να επαναπροσληφθούν στον Όμιλο της ΕΤΕ.

Τυχόν υφιστάμενες προς την Τράπεζα ληξιπρόθεσμες οφειλές των συμμετεχόντων, των οποίων η ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί προ της ημερομηνίας αποχώρησής τους από την υπηρεσία της Τράπεζας, θα συμψηφίζονται με τις παροχές του Προγράμματος.

Τρόπος υπολογισμού μισθών αποζημίωσης

Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της εφάπαξ αποζημίωσης ορίζονται οι μικτές τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μήνα Οκτώβριο 2021 (και προσαυξημένες με βάση την Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2019 και την Κλαδική ΣΣΕ 2019-2021).

Για τους υπαλλήλους που βρίσκονται στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου σε άδεια άνευ αποδοχών, ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της εφάπαξ αποζημίωσης και των αποδοχών που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας ορίζονται οι μικτές τακτικές αποδοχές του μήνα πριν την έναρξη της άδειας άνευ αποδοχών.

Τυχόν αποζημίωση για υπερεργασία, υπερωριακή εργασία, νυκτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και αργίες, καθώς και τα επιδόματα με κωδικούς 820 (επίδομα στέγασης) και 838 (επίδομα ειδικών οικονομικών κινήτρων) δεν υπολογίζονται τόσο στην εφάπαξ αποζημίωση, όσο και στο μηνιαίο μισθό ή ποσοστό αυτού που θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας, ακόμη και στην περίπτωση που αυτές καταβάλλονταν στον εργαζόμενο σταθερά και μόνιμα.

Χρόνος καταβολής ποσού αποζημίωσης / μισθού μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές

Για την Άμεση Αποχώρηση:

Το σύνολο του ποσού θα πιστωθεί στους τρεχούμενους λογαριασμούς μισθοδοσίας των συμμετεχόντων μέχρι την 28η Ιανουαρίου 2022.

Για την Μακροχρόνια Άδεια:

Οι καταβολές του μισθού ή του ποσοστού αυτού θα γίνονται σε μηνιαία βάση στον τηρούμενο ήδη στην Τράπεζα λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζόμενου, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τους εν ενεργεία εργαζόμενους, και θα συνεχίζεται η καταβολή των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών.

Φορολογικές κρατήσεις

Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο της επιλογής της άμεσης αποχώρησης είναι μικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες φορολογικές κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής-πίστωσης στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Ομοίως, οι μισθοί ή το ποσοστό αυτών που θα καταβάλλονται στους υπαλλήλους που θα επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια είναι μικτοί και θα υπόκεινται στο σύνολο των νόμιμων, κατά τα χρονικά διαστήματα καταβολής, κρατήσεων.

Εθελοντική η συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο παρόν Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού είναι εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την επιλογή αποχώρησης και την υποβολή αιτήσεως.

Συμφωνία Λύσης Σύμβασης Εργασίας

Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του εργαζόμενου για συμμετοχή σε μία εκ των προτεινόμενων επιλογών αποτελεί πρόταση εκ μέρους του για συμφωνημένη λύση της σύμβασης εργασίας με την Τράπεζα είτε στις 28/12/2021 είτε στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές (ήτοι 28/12/2023, 28/12/2024, 28/12/2025 ή 28/12/2026 κατά περίπτωση) και, εφόσον δεν θα έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν τυχόν άρνηση από την Τράπεζα, αποτελεί αποδοχή της.

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής δεν μπορεί να ανακληθεί και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζόμενου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ενδεχόμενη μη αποδοχή αίτησης εκ μέρους της Τράπεζας, θα γνωστοποιηθεί μέχρι τις 23/12/2021 σε κάθε υπάλληλο ατομικά από τη Διεύθυνση Λειτουργιών και Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου.

Πηγή: https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/ethniki-trapeza-xekinaei-simera-to-neo-programma-oikeiotheloys-apochorisis-apozimioseis-eos-300-000-eyro-oloi-oi-oroi/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00