Αρχική » Δημοσιοποίηση Αναφοράς για το ΓΟΕΒ

Δημοσιοποίηση Αναφοράς για το ΓΟΕΒ

από Άκης Χουζούρης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  Κας ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1) Του ………

ΚΑΤΑ1) Του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού που εδρεύει στον Πύργο Ν. Ηλείας επί της οδού Αλφειού αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) Κατά παντός τρίτου υπευθύνου.

**********************************************

Κυρία  Εισαγγελεύ, 

Σύντομο Ιστορικό:

Το έτος 1960 απαλλοτριώθηκαν εκτάσεις ιδιωτών στην περιοχή της Πηνείας του πρώην Δήμου Πηνείας σημερινού διευρυμένου Δήμου Ήλιδας προκειμένου να δημιουργηθεί η λίμνη του Πηνειού του φράγματος (ανάχωμα), το οποίο τυγχάνει κοινωφελές έργο και πραγματοποιήθηκε για να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Κατά την ανωτέρω απαλλοτρίωση εκτάσεων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 124036/14-10-1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 305/31.5.83 Τεύχος Β) των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων ορίστηκε ως ζώνη έργου τεχνητής λίμνης Πηνειού Ηλείας η απαλλοτριωθείσα παραλίμνια έκταση που περιλαμβάνεται μεταξύ της υψομετρικής καμπύλης 93μ. και της υψομετρικής καμπύλης 100μ. Η ανωτέρω έκταση ανέρχεται σε 6.500 στρέμματα περίπου, η οποία παραδόθηκε για διαχείριση και εκμετάλλευση στην Διεύθυνση Διοικήσεως και Αξιοποιήσεως Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αρδευτικών Υδάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας. 

Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 121910/19-09-1983 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα μόνο της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ανωτέρω εκτάσεως στον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και καθορίστηκε πως ο τρόπος εκμετάλλευσης της ζώνης αυτής από τον ανωτέρω Οργανισμό γίνεται σύμφωνα με την απόφαση ΒΥ1/15479/3000/23-11-1982 Υπουργού Δημοσίων Έργων, ενώ η διάθεση της έκτασης αυτής γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 3 του 497/74 Ν.Δ. σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 95/75 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που κυρώθηκε με τον Ν. 138/75 και προβλέπει πως προσωρινά θα παραχωρηθούν μόνο προς καλλιέργεια καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Δημοσίου σε ακτήμονες καλλιεργητές.

Στις 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού ως “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ” σε συνεργασία με την Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Αγρινίουσυνήψε 221 ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτικού ακινήτου εκτάσεως περίπου 14 στρεμμάτων στην ανωτέρω περιγραφόμενη απαλλοτριωθείσα παραλίμνια έκταση, ένα εκ των οποίων σας προσκομίζουμε όπου αποφαίνεται το υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΠΟΡΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ” ως “ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ” με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ, πριν την εγκατάσταση των οποίων και την έναρξη της χρήσης του μισθίου αυτών είναι αναγκαία προϋπόθεση η έγκριση τους από τις αρμόδιες αρχές και η σύναψη συμβολαίου με επιχειρήσεις παροχής ενέργειας (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), το οποίο δεν εγκρίθηκε στην προκειμένη περίπτωση όπως αποδεικνύεται από το από 20-01-2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την εξάντληση του περιθωρίου στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου από σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων σε εφαρμογή του Ν. 4546/2018.

Σημειώνεται πως το ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού προχώρησε τεχνηέντως σε κατάτμηση της έκτασης και σύναψη των ανωτέρω αναφερόμενων 221 ξεχωριστών μισθωτηρίων συμβολαίων, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε συνολική έκταση 14 στρεμμάτων και αντιστοιχούν σε μια μονάδα φωτοβολταϊκών, προκειμένου να αποφευχθούν γραφειοκρατικές (νόμιμες)  διαδικασίες από την πλευρά της μισθώτριας εταιρείας, ήτοι σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, χορήγηση αδειών από την αρχαιολογική και δασική υπηρεσία κλπ, όπως προβλέπει ο νέος περιβαλλοντικός – ενεργειακός Νόμος 4685/2020 για τα φωτοβολταϊκά. Συνεπώς ευλόγως ανησυχούμε για την επένδυση αυτή και τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχει στο περιβάλλον και το φυσικό κάλλος της περιοχής αλλά και την μείωση που τυχόν θα επέλθει στην αγοραία αξία των γειτονικών – όμορων ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων της περιοχής. 

Κατόπιν τούτων το ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού παρανόμως και χωρίς να έχει τέτοια εξουσία διάθεσης προχώρησε στη σύναψη των ανωτέρω ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 2.700 στρεμμάτων για την δημιουργία 221 ενεργειακών κοινοτήτων – φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχυριζόμενο ψευδώς πως πληρείται η νομιμότητα της μίσθωσης βάσει της υπ’ αριθμ. 121910/19-09-1983 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας. Σημειώνεται πως τα 221 μισθωτήρια είναι παράνομα καθώς δεν συνοδεύονται από ξεχωριστές πράξεις του Δ.Σ. και δεν έχουν κοινοποιηθεί εγγράφως στην εποπτεύουσα Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Τεχνική Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχο της νομιμότητας τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκρίσεις νομιμότητας των περιγραφόμενων αποφάσεων από την Περιφερειακή Αρχή.

Η περιγραφόμενη στα ανωτέρω μισθωτήρια συνολική έκταση 2.700 στρεμμάτων αποτελεί μέρος της συνολικής παραλίμνιας έκτασης των 6.500 στρεμμάτων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 124036/14-10-1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 305/31.5.83 Τεύχος Β) των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας προκύπτει πως ιδιοκτήτης της ανωτέρω έκτασης των 2.700 στρεμμάτων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την απάντηση του στο αίτημα του Δήμου Ήλιδας για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της ανωτέρω έκτασης στη λίμνη Πηνειού Ν. Ηλείας για κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα με την οποία ζητά να προσκομισθεί οικονομοτεχνική μελέτη συνοδευόμενη από τοπογραφικά διαγράμματα κάλυψης έργων και πηγές χρηματοδότησης, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1β Ν. 4061/2012. 

Δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 4061/2012 “Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να παραχωρούνταιαΚατά χρήσηέναντι τιμήματοςακίνητα για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέακαθώς και επενδύσεις άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώόπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεωνίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακίνητα άνω των εκατό (100) στρεμμάτωνγια οποιονδήποτε σκοπόύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίουπου παρέχεται εντός (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένουΗ παραχώρηση της χρήσηςέναντι τιμήματοςγίνεται κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως εάν η μελλοντική επένδυση ήταν καθόλα νόμιμη και ορθή θα μισθωνόταν με μια σύμβαση μίσθωσης ολόκληρη η έκταση και δε θα γινόταν τέτοια μεγάλη κατάτμηση. Συνεπώς με τον τρόπο αυτό εάν προχωρήσει η μισθώτρια εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα χωρίς κανέναν έλεγχο να κάνει στην κυριολεξία ότι θέλει σε ακίνητα του δημοσίου και να επηρεάσει όλη τη φυσική μορφολογία της περιοχής αλλά και τον τυχόν αρχαιολογικό πλούτο. Άγνωστές δε παραμένουν και οι επιπτώσεις της επένδυσης στη χημική σύσταση του ύδατος του φράγματος από το οποίο πίνει νερό σχεδόν η Δυτική Ελλάδα. 

Επειδή δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 4061/2012 “Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκεΑπαγορεύεται η εκμίσθωσηκαθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωποεκτός και αν συναινέσειεγγράφωςτο όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης. 2. Ο παραχωρησιούχοςυποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτουΑπαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτωνεύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένωνπου μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον”.

Επειδή για την συγκεκριμένη υπόθεση, την νομιμότητα και την εκτέλεση του ανωτέρω έργου του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού έχει υποβάλλει ενστάσεις – ερωτήματα και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηλείας. 

Επειδή για την παραχώρηση της ανωτέρωδημόσιας παραλίμνιας εκτάσεως των 6.500 στρεμμάτων έχει υποβάλλει αίτημα ο Δήμος Ήλιδας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δυνάμει της υπ’ αριθμ. 169/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας, με σκοπό τη δημιουργία Οικολογικού Χωριού Λίμνης Πηνειού. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος “ η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτουςτα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντοςKανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία τουπαρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόποόταν και όπως ο νόμος ορίζεικαι πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωσηπου να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσηςAν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσηςλαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο”.

Επειδή τα μισθωτήρια που έχει συνάψει το ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού είναι παντελώς παράνομα και καταχρηστικά, καθώς ιδιοκτήτης των ανωτέρω 6.500 στρεμμάτων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επειδή ως δημότες του Δήμου Ήλιδας και κάτοικοι της περιοχής έχουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας μας αφού με την ως άνω συμπεριφορά των καταγγελλομένων βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και υποβαθμίζεται το περιβάλλον. 

Επειδή η Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας δεν έχει αρμοδιότητα επί των εκτάσεων στην περιοχή του Φράγματος Πηνειού όπως αποδεικνύεται στην απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1734/07-12-2021 ερώτησης για την υπόθεση ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά των καθ’ ων η αναφορά και παντός άλλου συνεργού και υπευθύνου είναι ποινικά κολάσιμη και θα πρέπει να διερευνηθεί η διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων. 

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας. 

Συνημμένα σας  προσκομίζουμε και επικαλούμεθα:3) Το από 31-08-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης αγροτικού ακινήτου μεταξύ του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και της υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΠΟΡΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ”.4) Την υπ’ αριθμ. 124036/14-10-1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 305/31.5.83 Τεύχος Β) των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων.5) Την υπ’ αριθμ. 121910/19-09-1983 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.6) Την με αριθμό πρωτοκ. 2409/268644/06-10-2020 απάντηση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο αίτημα του Δήμου Ήλιδας για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της ανωτέρω έκτασης στη λίμνη Πηνειού Ν. Ηλείας για κοινωφελείς σκοπούς.7) Την υπ’ αριθμ. 169/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας.8) Την από 29-12-2021 απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1734/07-12-2021 ερώτησης για την υπόθεσηενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 9) Το από 20-01-2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την εξάντληση του περιθωρίου στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου από σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων σε εφαρμογή του Ν. 4546/2018.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

Όπως πράξετε παν νόμιμο προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης ποινικών αδικημάτων. 

Πληρεξουσίους και αντικλήτους δικηγόρους διορίζουμε 1) τον Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αθηνών Θεόδωρο Βλαγκούλη του Γεωργίου, κάτοικοΑμαλιάδας Ν. Ηλείας στην οδό Καλαβρύτων αριθ. 2(ΑΜ ΔΣΑ  6252 2) τον Δικηγόρο Αμαλιάδας Γεράσιμο Παπαγιαννόπουλο, κάτοικο Αμαλιάδας Ν. Ηλείας στην οδό Καλαβρύτων αριθ. 27 (ΑΜ ΔΣ Αμαλ. 164), και 3) τον Δικηγόρο Αμαλιάδας Κωνσταντίνο Τσεριώνη, κάτοικο Αμαλιάδας Ν. Ηλείας στην οδό Κρήτης αριθ. 3 (ΑΜ ΔΣ Αμαλ. 207).

Επειδή αιτούμεθα επίσημο αντίγραφο της παρούσας μας.

Αμαλιάδα, 15-02-2022

Οι Αναφέροντες – καταγγέλλοντες

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00