Αρχική » Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων Ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων Ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2022.

από Άκης Χουζούρης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» επιλέγουμε την
«Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης».
Για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης και την αποφυγή προβλημάτων
υπενθυμίζονται τα παρακάτω :

 1. Η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου που
  καταγράφεται στη φόρμα : «προσωπικά στοιχεία» με επισήμανση «Φυσικό Πρόσωπο»
 2. Σημειώνεται ότι το πεδίο ΑΦΜ είναι προσυμπληρωμένο, μετά την είσοδο του
  ενδιαφερομένου στην εφαρμογή με τους κωδικούς που έχουν χορηγηθεί για χρήση των
  ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.
 3. Για την περίπτωση αιτούντα νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ
  του νομικού προσώπου που αντιστοιχεί στην επωνυμία του και προσυμπληρώνεται το ΑΦΜ του
  στη φόρμα: «προσωπικά στοιχεία» με επισήμανση «Νομικό Πρόσωπο».
 4. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας «Στοιχεία Νομικού προσώπου» συμπληρώνεται η
  φόρμα «Στοιχεία Επικεφαλή Νομικού Προσώπου», στην οποία απαιτείται η καταχώρηση του
  ΑΦΜ του επικεφαλή (δεν προσυμπληρώνεται κατά τη σύνδεση με τους κωδικούς του αιτούντα
  παραγωγού)
 5. Τα στοιχεία του επικεφαλή νομικού προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο κατά την
  επιβεβαίωση του κριτηρίου «νεοεισερχομένου νομικού προσώπου»
 6. Κατά την υποβολή της αίτησης υποβάλλονται οι συντεταγμένες (Χ,Υ), σε ΕΓΣΑ’87,
  της πλήρους περιμετρικής αποτύπωσης (όλων των κορυφών) κάθε τεμαχίου προς
  αδειοδότηση. Δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση συντεταγμένων άλλων συστημάτων όπως (φ,

λ) γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, κλπ
Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου (με τους
αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους ) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των μισθωτηρίων
πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν
θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων. Η μέγιστη αιτούμενη έκταση για
άδεια νέας φύτευσης είναι τα 100 στρ και η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται το 1 στρέμμα.
Εφόσον υπάρχει καλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσης της,
πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.
Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :
α Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και
Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )
β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για πέντε
τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) . Ο αιτών (
μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86
να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.
γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων σύμφωνα με το ΟΣΔΕ και
αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού
μητρώου.
δ. Συμπεριφορά παραγωγού . Ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες χωρίς
άδεια ή δικαίωμα φύτευσης . Επίσης ο κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης να διαθέτει
τουλάχιστον μία δήλωση συγκομιδής την τελευταία οκταετία.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν
επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι
επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται 8 περιφέρειες. Στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας (στην οποία ανήκουμε ) την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι αιτούντες που
κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη ή ίση των 20 στρ και μικρότερη των 50 στρ,
ακολουθούν οι αιτούντες που κατέχουν αμπελουργική έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 50 στρ
και τέλος οι αιτούντες που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη ή ίση των 5 στρ και
μικρότερη των 20 στρ.
Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται σε ποσοστό 1% της
φυτεμένης έκτασης κάθε περιφέρειας όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του
προηγούμενου έτους.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ ΟΙΚ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00